ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THE FLAGSTONE COMPANY B.V.


KvK Oost-Nederland nr. 08126880

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen The Flagstone Company B.V. en de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 The Flagstone Company B.V, hierna: TFC: de opdrachtnemer die in opdracht van de opdrachtgever diensten verricht en/of zaken of goederen levert op het gebied van natuurstenen.
1.2 Opdrachtgever: degene die een opdracht aan TFC verstrekt om diensten te verlenen op het gebied van natuursteen.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen TFC als opdrachtnemer en de opdrachtgever.
1.4 Onder schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt mede langs elektronische weg begrepen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Op verzoek van de opdrachtgever zal TFC een schriftelijke offerte uitbrengen. Onder schriftelijk valt ook een per e-mail uitgebrachte offerte. De offerte is een vrijblijvend aanbod en geldt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de in de offerte genoemde producten.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van TFC. Aanvaarding geschiedt door het retourneren van een ondertekende offerte/opdrachtbevestiging aan TFC of een akkoord per e-mail. Na aanvaarding is de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst.
3.2 Na aanvaarding van de overeenkomst
ontvangt de opdrachtgever een bevestiging hiervan.
3.3 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het doen van een juiste offerte heeft verstrekt.
3.4 Onjuistheden in de door de opdrachtgever geretourneerde bevestiging dienen binnen 5 dagen na de datum op deze bevestiging en uiterlijk 1 dag voor levering schriftelijk aan TFC kenbaar gemaakt te worden. Indien een onjuistheid in
de bevestiging niet tijdig aan TFC wordt kenbaar gemaakt, wordt uitgegaan van de juistheid ervan en is de opdrachtgever aan deze bevestiging gebonden.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Wijzigingen door opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen na totstandkoming van de overeenkomst met TFC, dan is dat slechts mogelijk als TFC instemt met de wijzigingen en alle kosten van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever komen.
4.2 Een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, komen alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. Indien de producten reeds door TFC zijn besteld, is een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 5 Wijzigingen en/of ontbinding door TFC

5.1 TFC is bevoegd de overeenkomst wegens
gewichtige redenen eenzijdig te wijzigen of te ontbinden.
Onder gewichtige redenen worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat gebondenheid van TFC aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
5.2 Als de overeenkomst door TFC wordt ontbonden heeft de opdrachtgever geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
5.3 Als de oorzaak van de ontbinding van de overeenkomst kan worden toegerekend aan de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever jegens TFC aansprakelijk voor vergoeding van de uit de annulering van de overeenkomst voortvloeiende schade en schade als gevolg van de tekortkoming.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden mogen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Bij niet-tijdige leveringen dient TFC door de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.3 Indien TFC niet uit voorraad kan leveren, is zij afhankelijk van de producent van de producten en kan zij slechts de levertijd bij benadering schatten. Opdrachtgever kan TFC niet aan deze levertijd houden.

Artikel 7 Leveringen uit voorraad

7.1 Indien de opdrachtgever voorraad uit het magazijn van TFC koopt, wordt de opdrachtgever geacht de door hem uitgezochte goederen ter plaatse te controleren en goed te keuren.
7.2 TFC is bereid de opdrachtgever monsters mee te geven teneinde de voorraad door derden te laten keuren.
7.3 Indien de opdrachtgever koopt op monster, kan het geleverde product van het monster verschillen in kleur, vorm, grootte, dikte en in kwaliteit. Dit geeft opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Door TFC opgegeven of met TFC overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.
8.2 Indien na het aanbod of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is TFC gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 9 Betaling

9.1 Behoudens afwijkend beding dient betaling van de gehele factuur te geschieden voor aflevering.
9.2 TFC is gerechtigd alvorens tot levering over te gaan of met de levering voort te gaan, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
9.3 Indien de opdrachtgever op de dag van levering niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle door TFC geleden en te lijden schade.
9.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
9.5 Indien TFC genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak in ieder geval geacht wordt te bestaan na een halve maand na de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
9.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de opdrachtgever in staat[page1image56808] [page1image56968]van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer beslag op de zaken en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van de hiervoor genoemde situaties intreedt, is de opdrachtgever gehouden TFC hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Risico van aflevering

10.1 De opdrachtgever draagt het risico van de door hem bestelde producten vanaf het moment dat de producten het magazijn verlaten, ook als franco levering is overeengekomen en ook indien het transport door TFC of in opdracht van TFC wordt uitgevoerd.
10.2 Indien levering rechtstreeks vanaf de vestigingsplaats van de producent is overeengekomen, draagt de opdrachtgever het risico van de producten vanaf het moment dat de producten bij de producent gereed staan voor inladen in het transportmiddel.

Artikel 11 Transport/Transportkosten

11.1 Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst, komen de kosten van het transport en verzekering van het transport voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Na ontvangst van een getekende offerte of opdrachtbevestiging zal het transport door TFC ingepland worden.
11.3 Het transport wordt in één keer uitgevoerd door een erkend transportbedrijf conform hun leveringsvoorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
11.4 Bij het transport wordt er standaard gebruik gemaakt van een laadklep en een pompwagen. In overleg en eventueel tegen meerprijs is transport met kooiaap/kraan mogelijk.
11.5 De zending wordt standaard gelost op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, naast de vrachtwagen, op een door de chauffeur te bepalen plek. Afwijking van het voorgaande, op verzoek van de geadresseerde, geschiedt geheel op risico van de geadresseerde.
11.6 Indien er op verzoek van de geadresseerde op een afwijkend adres wordt gelost zijn de eventuele meerkosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
11.7 Het lossen dient binnen 1 uur te kunnen plaatsvinden. Indien dit niet lukt dan behoudt TFC zich het recht voor om na 1 uur aan de opdrachtgever een uurtarief ad € 45,00 (excl. BTW), door te berekenen voor de uren dat de chauffeur langer lost.
11.8 Opdrachtgever dient bij opdracht op de hoogte te zijn:
- van het gewicht en de formaten van de pallets;
- dat er gelost kan worden op egaal en verhard terrein (geen grindpaden, zandpaden met puin) en er geen obstakels zijn;
- de transporteur binnen aanneembare tijd kan lossen en het mogelijk is dat de vrachtwagen kan rijden tot de plaats van bestemming;
- dat de transporteur niet verantwoordelijk is voor schade aan stoepen e.d.;
- dat er een ontvanger aanwezig is op het afgesproken tijdstip. 11.9 De ochtend van levering wordt de afnemer geïnformeerd over het tijdstip dat er bij benadering geleverd zal worden. De afnemer kan geen rechten aan de tijdsindicatie ontlenen.

Artikel 12 Garantie en reclamaties

12.1 TFC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Eén en ander in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever conform de overeenkomst mag verwachten.
12.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door TFC geleverde producten als gevolgd van fabricage, materiaal- en/of verpakkingsfouten, dan zal TFC de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, slechts indien deze nog niet zijn verwerkt, dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter beoordeling aan TFC, alleen indien de gebreken tijdig door de opdrachtgever worden kenbaar gemaakt. Deze garantie geldt voor een periode van 12 maanden.
12.3 Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel schriftelijk aan TFC uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
12.3 Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd, derhalve binnen 8 dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
12.4 Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten binnen acht dagen na levering te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame.
12.5 TFC aanvaardt geen enkele reclame, in welke zin dan ook, wanneer de goederen niet op een juiste wijze zijn verwerkt c.q. zijn gewijzigd of veranderd. Reclamatie met betrekking tot zichtbare gebreken is niet meer mogelijk indien de producten al zijn verwerkt. TFC aanvaardt eveneens geen enkele reclame indien de opdrachtgever de aanwijzingen en/of voorschriften van TFC niet in acht heeft genomen.
12.6 TFC neemt in beginsel geen goederen retour.
12.7 Mocht TFC bij uitzondering instemmen met een retourname, dan kan dit enkel binnen 7 dagen na levering mits het vooraf door de opdrachtgever schriftelijk is voorgelegd aan TFC en het product in het basisassortiment van TFC is opgenomen. Bovendien dient het product ongeschonden te zijn.
12.8 Alle kosten en risico’s van de retourname komen voor rekening van opdrachtgever. Het transport van de retourzending dient opdrachtgever zelf te regelen en daarnaast dient opdrachtgever de kosten van het transport zelf te dragen.
12.9 Op verzoek van de opdrachtgever kan TFC het transport van de retourzending regelen. In dat geval komen alle kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 TFC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TFC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TFC kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TFC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
13.2 TFC is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van TFC.
13.3 TFC is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven genoemde handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
13.4 In alle gevallen waarin TFC gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt.
13.5 Indien de schade is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van TFC, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien TFC door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
14.2 De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
14.3 Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijfs- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door TFC onvoorziene problemen bij levering van producten of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van TFC afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door TFC zijn ingeschakeld.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 TFC behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer overeenkomsten.
15.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verwerken, te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
15.3 De opdrachtgever is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op het onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De opdrachtgever is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan TFC te bevestigen.

Artikel 16 Algemene bepalingen voor alle soorten door TFC te leveren (Natuur)stenen en/of gereconstrueerde Natuurstenen

16.1 De kleur van de geleverde goederen kunnen afwijken van het getoonde monster of van een getoonde internetafbeelding.
16.2 Bij (Natuur)stenen in het algemeen komen de nodige kleur- en structuurnuanceringen voor. TFC is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal uit de laag die op dat moment ontgonnen wordt cq de productie die op dat moment wordt geproduceerd. TFC is niet aansprakelijk voor kleurverschillen.
16.3 TFC adviseert de opdrachtgever om bij verwerking van de stenen uit meerdere pakken en lagen te mengen.
16.4 De grootte van de Natuursteen is variabel. TFC adviseert stukken in diverse groottes af te nemen. Kleine stukken zijn nodig om de ruimte tussen de grote stukken op te vullen.
16.5 Het kan in sommige gevallen voorkomen dat er nog zand vanuit de groeve op de Flagstones/Rocks/Natuur-stenen aanwezig is. TFC adviseert de opdrachtgever de stenen voor het gebruik schoon te spuiten.
16.6 TFC is niet aansprakelijk voor de verwerking van de stenen. TFC raadt de opdrachtgever aan voor de verwerking een vakbedrijf in de hand te nemen voor een optimaal resultaat. TFC is niet aansprakelijk voor het geadviseerde vakbedrijf. Opdrachtgever dient zelf onderzoek te doen en blijft zelf verantwoordelijk voor het gekozen vakbedrijf.
16.7 De informatie die TFC geeft, is van algemene aard en niet specifiek van toepassing op de locatie van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf onderzoek in te stellen naar de ondergrond, de toepasbaarheid van de (Natuur)stenen in het beoogde geval en de specifieke eisen die daaraan, gelet op de situatie ter plaatse, worden gesteld.
16.8 Specialisme en kennis over de verwerking is noodzakelijk. Het betreft ambachtelijk werk.
16.9  Boven de 2 meter wordt geadviseerd te verankeren.
16.10  TFC heeft de verkoop per m2 inclusief een normale voegdikte berekend. Bij een afname in de eenheid per m2 kan
het werkelijke aantal m2’s, vanwege verschillen in vorm, grootte en dikte, 2 tot 10% afwijken.
16.11 Indien geleverd wordt per pallet/gaas/big bag of mini bag, terwijl de verkoopprijs is uitgedrukt in kilo’s, dan kan een nacalculatie van toepassing zijn waardoor de factuur maximaal 10% kan afwijken van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd.
16.12 TFC leest in principe geen technische tekeningen. TFC kan alleen een indicatie geven en met de opdrachtgever meedenken, maar TFC is nimmer aansprakelijk voor het juiste aantal te bereken m2’s of m1’s. De juistheid hiervan dient door
de opdrachtgever zelf gecontroleerd te worden.
16.13 Indien de Flagstones/Rocks of Natuurstenen in cement worden verwerkt, adviseert TFC trascement te gebruiken. Trascement voorkomt verkleuring en bindt de vrije kalk.
16.14 ARDEX artikelen kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid leiden van The Flagstone Company. U dient de handleidingen van ARDEX te volgen. Bij twijfel over het gebruik ervan, kunt u een Technisch adviesrapport opvragen bij één van de Technisch Adviseurs van ARDEX.
16.15 Onderhoud: gebruik (zout)zuurvrije middelen geen pekel.
16.16 De hiervoor uiteengezette algemene gegevens, de gegeven informatie voor het zetten van (Natuur)stenen, alsmede ook het onderhoud met betrekking tot (Natuur)stenen kan nooit tot enige aansprakelijkheid van TFC leiden, wanneer na verwerking klachten bestaan of ontstaan.

Artikel 17 Gereconstrueerd natuursteen

17.1 Gereconstrueerd natuursteen van CottageStone wordt door de fabrikant, vanaf de koopdatum 15 jaar gegarandeerd, mits de normen en richtlijnen van de fabrikant worden toegepast.
17.2 De garantie is beperkt tot de oorspronkelijk eigenaar en kan niet worden overgedragen.
17.3 De fabrikant vervangt kosteloos onderdelen als die als ontoereikend worden beschouwd.
17.4 Garantie vervalt indien de schade door de onderstaande situaties wordt veroorzaakt:
- het zakken van het bouwwerk of bewegen van de muur; - aantasting door chemische materialen;
- door luchtverontreiniging veroorzaakte verkleuring en als laatste vuil of oxidatie.
17.5 De garantie dekt de fabrieksfouten van de materialen af; niet de arbeidskosten voor de verwijdering en de vervanging daarvan. Te allen tijde dient de technische handleiding gevolgd te worden.
17.6  Voegen dient droog te geschieden zonder uit te wassen.
17.7  TFC is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de benodigde hoeveelheid CottageStone Steenstrips.
17.8 Onderhoud: met schoon water en een normaal gebruik van een borstel.

Artikel 18 Gezaagde tegels uit Flagstones

18.1 De leveranciers van TFC produceren volgens de Europese norm EN-1341. Volgens deze richtlijnen zijn toleranties ten opzichte van de afmeting van +/1 2 mm toegestaan. Bij de voegbreedte is het van belang met bovenstaande rekening te houden. TFC is niet aansprakelijk voor de maattoleranties.
18.2 Veel natuursteensoorten zijn door de minerale samenstelling zeer harde materialen. Met name de gezaagde natuursteenproducten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor randbeschadigingen.
18.3 Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is straks verpakken onmogelijk, waardoor risico’s op schade toenemen. Hoewel er bij leveranciers alles aan wordt gedaan om beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk.
18.4 Achteraf is moeilijk vast te stellen waar de schade is ontstaan. De schade kan ontstaan zijn bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing.
18.5 De beoordeling van de aanvaardbaarheid van eventuele beschadigingen geschiedt staande, vanaf ooghoogte op onverwerkte tegels.
18.6 Gezien de moeilijkheid om de oorzaak van de schade vast te stellen gaat TFC uit van een gedeeld risico. Hieruit vloeit voort dat schadepercentages tot 3% geaccepteerd moeten worden. Schade onder de 3%, kan dan ook geen aanleiding geven tot een aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle offertes en overeenkomsten die door TFC worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en TFC worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar TFC gevestigd is. 

The Flagstone Company Showroom


Persoonlijk advies door onze specialisten. Vele voorbeelden met de sfeer van Natuursteen.

Kom langs

Inspiratiefilm Flagstones


Doe nu ideeën op door deze teaser te bekijken van 2 minuten. Veel mooie voorbeelden van landelijk en modern wonen.

Bekijk nu

Het Flagstone Magazine


Vraag gratis en vrijblijvend ons inspiratie magazine aan, 308 pagina's vol ideeën. Lekker lezen op de bank of om mee te nemen!

Vraag aan
Meer informatie
+31 578 560 048

Verstuur deze pagina naar een bekende

Vul onderstaande gegevens in om deze pagina via email naar een bekende te sturen!

Stel ons uw vraag!
Email
Stel hier uw vraag en we nemen z.s.m. contact met u op!
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons cookiebeleid en privacybeleidSluiten